Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »


Slovníček pojmů

Pro potřeby programu Kotlíkových dotací se definuje toto názvosloví:
 

   stavba pro bydlení je ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bytový a rodinný dům, který je svým stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení,
 

   byt je místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny,

 

   rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště,

 

   památkově chráněná budova je budova ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 5, písm. b),

 

   doba udržitelnosti je doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky Programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,
 

   podporované opatření je opatření nebo soubor opatření, naněž je poskytována podpora dle této směrnice a jejích Příloh,

 

   oblast podpory je základní část Programu zahrnující soubor podporovaných opatření shodného typu.

 

   podoblast podpory je definovaná část oblasti podpory.Rozlišuje se podoblast podpory prvního a druhého řádu.

 

   evidence žádosti nastává v okamžiku úspěšného uložení žádosti do informačního systému Programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Fondu,

 

   akceptace žádosti nastává po provedení kontroly úplnosti a formální správnosti za předpokladu, že při této kontrole nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky,

 

   registrace žádosti nastává po provedení specifické kontroly, při které se posuzuje věcná správnost a soulad s podmínkami Programu a Výzvy, za předpokladu, že při této kontrole nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky,

 

   závěrečné vyhodnocení žádosti (dále také „ZVŽ“) je vyhodnocení žadatelem doložené realizace podporovaných opatření, které je provedeno pověřeným pracovníkem Fondu,

 

   smlouva je smluvní dokument uzavřený mezi Fondem a žadatelem. Podpora je definitivně přiznána až po uzavření této Smlouvy,

 

   doručení je předání doporučené zásilky k poštovní přepravě nebo osobní podání na podatelně Fondu (Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4),

 

   unikátní číslo žádosti je jedinečný identifikátor konkrétní žádosti o podporu, který je automaticky přidělován v okamžiku její úspěšné evidence do informačního systému Programu,

 

   metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek (dále jen „metodický pokyn“) je Fondem vydaný dokument, který je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími vyhláškami vplatném znění a TNI 73 0331, který dále upřesňuje výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických výpočtů. Metodický pokyn je uveřejněn na internetových stránkách Programu

 

   energetický posudek je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/10,

 

   průkaz energetické náročnosti budovy je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a je proveden podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s použitím okrajových podmínek dle TNI 73 0331,

 

   odborný posudek je soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven vPříloze č. II/10. Odborný posudek je vyžadován v souladu se zákonem č. 388/1991, o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 

   hlavní zdroj tepla na vytápění je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem k případným ostatním zdrojům,

 

   zdroj na tuhá fosilní paliva je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu, a který nedosahuje parametrů pro 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-5,

 

   zdroj na biomasu je zdroj tepla na vytápění budovy, který je napojený na otopnou soustavu budovy, a který k výrobě tepla využívá pouze energii z biomasy (netýká se pomocné energie na provoz zdroje),

 

   tepelné čerpadlo je takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu teplé vody,

 

   solární systém pro přípravu teplé vody je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným do zásobníku teplé vody,

 

   solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné vody), kde je příprava teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, přes externí výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody,

 

 

 


copyright © esel – 2008